OT Phase I photo taken 4-12-2023

08 May OT Phase I photo taken 4-12-2023